۱۳۹۶ جمعه ۲۶ آبان
:: کنسرت بهنام صفوی در پردیس برگزار می شود 1392/10/24
کنسرت بهنام صفوی در بهمن ما سال جاری در شهر پردیس ، سالن والفجر برگزار می شود